BG     EN

Калинка Енчева Писарова

Д.Е.С., Диплома № 0525
издадена от ИДЕС

ДОКЛАДИ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

Съгласно изискванията на чл. 40м от ЗНФО при извършване на независим финансов одит на предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, регистрираният одитор ежегодно публикува на своята електронна страница Доклад за прозрачност.


Доклад за прозрачност за финансовата 2018 година

Публикуван на 25.04.2019 г.


Доклад за прозрачност за финансовата 2017 година

Публикуван на 19.04.2018 г.


Доклад за прозрачност за финансовата 2016 година

Публикуван на 26.04.2017 г.


Доклад за прозрачност за финансовата 2015 година

Публикуван на 30.03.2016 г.


Доклад за прозрачност за финансовата 2014 година

Публикуван на 30.03.2015 г.
Калинка Енчева Писарова
Град:Ямбол, 8600
Адрес:кв. "Васил Левски" бл. 11-Б-16
e-mail:kpisarova@abv.bg